POLITYKA PRYWATNOŚCI

McAdam Lloyd Limited

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE I WAŻNE INFORMACJE

  McAdam Lloyd Limited ("My" lub "Nas") zobowiązuje się do ochrony i poszanowania danych osobowych i prywatności użytkownika.

  Niniejsza polityka prywatności odnosi się do sposobu, w jaki wykorzystujemy i gromadzimy dane osobowe użytkowników korzystających z naszych usług lub uzyskujących do nich dostęp. Odnosi się ona również do wykorzystywania przez nas wszelkich danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika telefonicznie (w tym za pośrednictwem wiadomości SMS), w korespondencji pisemnej (w tym listownie i pocztą elektroniczną) oraz osobiście.

  Należy pamiętać, że:

  • nasze usługi i nasza strona internetowa nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia i nie gromadzimy danych dotyczących dzieci;
  • nasza witryna internetowa i usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji stron trzecich. Kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim gromadzenie lub udostępnianie danych o użytkowniku. Nie kontrolujemy tych witryn internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny; oraz
  • nie wytwarzamy produktów. Precision Dippings Manufacturing Limited z Lawrence Drive, Stover Trading Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG, numer firmy 1631071 jest producentem.
  • Bloccs jest zastrzeżonym znakiem towarowym Precision Dippings Manufacturing Limited, używanym na licencji przez McAdam Lloyd Limited.

  Za każdym razem, gdy użytkownik podaje swoje dane osobowe, jesteśmy prawnie zobowiązani do wykorzystywania tych informacji zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony takich informacji, w tym między innymi z ustawą o ochronie danych z 2018 r. i brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), opisanymi w niniejszej polityce jako "przepisy o ochronie danych".

  Niniejsza polityka prywatności stanowi również część naszych warunków handlowych i nie ma na celu ich zastąpienia. Niniejsza polityka może być od czasu do czasu zmieniana lub aktualizowana, a wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, dlatego prosimy o jej regularne sprawdzanie.

  2. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

  2.1 Dla celów przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Precision Dippings Manufacturing Limited. Jesteśmy prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 05107367. Nasza siedziba znajduje się pod adresem Unit J Lawrence Drive, Yate, Bristol, England, BS37 5PG. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki prywatności lub informacji dotyczących ochrony danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych poniżej:

  FAO: Specjalista ds. prywatności

  Unit J Lawrence Drive

  Yate

  Bristol

  Anglia

  BS37 5PG.

  E-mail: privacy@bloccs.com

  Telefon: +44 (0)1454 318004 i poprosić o rozmowę z inspektorem ds. prywatności.

  2.2 Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Information Commissioner's Office (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego zajmującego się kwestiami ochrony danych (ico.org.uk). Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania wątpliwości przed zwróceniem się do ICO, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności.

  3. DANE, KTÓRE ZBIERAMY O UŻYTKOWNIKU

  3.1 Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe. Zazwyczaj gromadzone i przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują dane dotyczące tożsamości, umowy, transakcji, techniczne, profilowe, użytkowania oraz marketingowe i komunikacyjne, takie jak:

  3.1. 1 Dane Tożsamości obejmują imię, nazwisko, tytuł lub inny identyfikator (taki jak stanowisko), stan cywilny, datę urodzenia, płeć i zdjęcia.

  3.1.2 Dane Kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adresy e-mail i numery telefonów.

  3.1.3 Dane dotyczące transakcji obejmują szczegółowe informacje na temat usług zakupionych od nas lub wizyt w naszej siedzibie.

  3.1.4 Dane finansowe obejmują dane konta bankowego i karty płatniczej.

  3.1.5 Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny.

  3.1.6 Dane Profilowe obejmują nazwę użytkownika i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje (w tym szczegóły dotyczące osobistych upodobań i preferencji zidentyfikowanych podczas wizyt w naszej siedzibie), opinie i odpowiedzi na ankiety.

  3.1.7 Dane o użytkowaniu obejmują informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej witryny internetowej, produktów i usług.

  3.1.8 Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

  Należy pamiętać, że od czasu do czasu możemy gromadzić i/lub przetwarzać inne dane osobowe.

  3.2 Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy również dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z danych osobowych użytkownika, ale zgodnie z prawem nie są uważane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio tożsamości użytkownika. Na przykład, możemy agregować dane dotyczące użytkowania, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji naszych usług. Jeśli jednak połączymy lub połączymy zagregowane dane użytkownika z jego danymi osobowymi, tak aby mogły one bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować użytkownika, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z niniejszą polityką.

  3.3 Nie gromadzimy żadnych Szczególnych Kategorii Danych Osobowych użytkownika (obejmuje to szczegóły dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

  3.4 Gromadzimy dane wyłącznie bezpośrednio od użytkownika lub za pośrednictwem stron trzecich (zob. sekcja Strony trzecie poniżej).

  4. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

  4.1 Korzystamy z różnych metod gromadzenia danych od użytkowników i na ich temat, w tym poprzez:

  4.1.1 Bezpośrednie interakcje. Użytkownik może podać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe, profil i dane finansowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami za pośrednictwem poczty, telefonu, komunikatorów, poczty elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe podawane przez użytkownika, gdy:

  (a) ubiegania się o nasze usługi;

  (b) utworzenia konta na naszej stronie internetowej;

  (c) subskrybowania naszych usług;

  (d) poprosić o przesłanie informacji marketingowych;

  (e) udziału w promocji lub ankiecie;

  (f) przekazywania nam informacji zwrotnych lub kontaktowania się z nami;

  (g) nawiązywanie kontaktów lub łączenie się z nami w celu rozwoju działalności.

  4.1.2 Zautomatyzowane technologie lub interakcje. W trakcie interakcji użytkownika z naszą witryną będziemy automatycznie gromadzić Dane Techniczne dotyczące jego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityka plików cookie aby uzyskać więcej informacji.

  4.1.3 Osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Będziemy otrzymywać dane osobowe użytkownika od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej:

  (a) Dane techniczne od następujących podmiotów:

  • dostawcy usług analitycznych;
  • sieci reklamowe; oraz
  • dostawcy informacji wyszukiwania.

  (b) Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych lub płatniczych.

  5. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE DOSTARCZY DANYCH OSOBOWYCH

  W przypadku, gdy musimy gromadzić dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą zawarliśmy z użytkownikiem, a użytkownik nie dostarczy tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z użytkownikiem (na przykład w celu świadczenia usług). W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania całości lub części usługi, którą użytkownik z nami zawarł, ale powiadomimy go o tym w odpowiednim czasie.

  6. JAK BĘDĄ WYKORZYSTYWANE DANE UŻYTKOWNIKA

  6.1 Wykorzystujemy informacje przechowywane na temat użytkownika w celu:

  6.1.1 wykonywania naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych między użytkownikiem a nami oraz świadczenia naszych usług, w tym wszelkich usług stron trzecich, które udostępniamy użytkownikowi;

  6.1.2 przekazywania informacji zwrotnych i prowadzenia badań dotyczących naszych usług;

  6.1.3 zapewnienia, że treści z naszej witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla użytkownika i jego urządzeń;

  6.1.4 dostarczania użytkownikowi informacji, produktów lub usług, o które użytkownik prosi lub które naszym zdaniem mogą go zainteresować, w przypadku gdy użytkownik wyraził zgodę na kontakt w takich celach lub w ramach Uzasadnionych Interesów;

  6.1.5 umożliwienia użytkownikowi udziału w interaktywnych funkcjach naszej usługi, gdy użytkownik zdecyduje się to zrobić, np. zadając pytanie za pośrednictwem naszej strony internetowej;

  6.1.6 przeprowadzania niezbędnej konserwacji naszej infrastruktury; oraz

  6.1.7 powiadamiać użytkownika o zmianach w naszych usługach.

  6.2 Korzystamy również z mediów społecznościowych i możemy chcieć przetwarzać wszelkie komentarze opublikowane przez użytkownika.

  6.3 Nigdy nie sprzedajemy danych użytkownika stronom trzecim ani nie zezwalamy stronom trzecim na kontaktowanie się z użytkownikiem bez jego zgody.

  6.4 Udostępniamy dane użytkownika stronom trzecim, gdy jest to dla nas prawnie obowiązkowe lub gdy zidentyfikowaliśmy ważną podstawę prawną, jak określono w poniższej tabeli (patrz również punkt 7 poniżej). Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika bez jego wiedzy lub zgody, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

  6.5 Poniżej przedstawiliśmy w formie tabeli opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również nasze uzasadnione interesy. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy dane użytkownika. Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w przypadku gdy w poniższej tabeli określono więcej niż jedną podstawę.

  Cel/Działanie

  Rodzaj danych

  Podstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu

  Rejestracja użytkownika jako nowego użytkownika lub klienta.

  Tożsamość

  Kontakt

  Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

  Świadczenie usług na rzecz użytkownika i przetwarzanie powiązanych transakcji, w tym

  Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami; lub

  Zbieranie i odzyskiwanie należnych nam pieniędzy.

  Tożsamość

  Kontakt

  Transakcja

  Użytkowanie

  Marketing i komunikacja

  Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

  Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania należnych nam długów).

  Zarządzanie naszymi relacjami z użytkownikiem, w tym

  Powiadamianie użytkownika o zmianach w naszych warunkach lub polityce prywatności; lub

  Prośba o pozostawienie recenzji lub wypełnienie ankiety.

  Tożsamość

  Kontakt

  Profil

  Marketing i komunikacja

  Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

  Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

  Konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (aby aktualizować nasze rejestry i badać, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług).

  Aby umożliwić użytkownikowi wzięcie udziału w konkursie lub wypełnienie ankiety.

  Tożsamość

  Kontakt

  Profil

  Użytkowanie

  Marketing i komunikacja

  Wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem.

  Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu zbadania, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać i rozwijać naszą działalność).

  Administrowanie i ochrona naszej działalności i naszej strony internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, konserwacja systemu, wsparcie, raportowanie i hosting danych).

  Tożsamość

  Kontakt

  Techniczne

  Niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie naszej działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy).

  Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego.

  Aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które wyświetlamy użytkownikowi.

  Tożsamość

  Kontakt

  Profil

  Użytkowanie

  Marketing i komunikacja

  Techniczne

  Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, rozwijanie ich, rozwijanie naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej).

  Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń.

  Techniczne

  Użytkowanie

  Profil

  Niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu określenia typów klientów naszych produktów i usług, aktualizowania i dostosowywania naszej strony internetowej, rozwijania naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej).

  Przedstawianie użytkownikowi sugestii i rekomendacji dotyczących towarów lub usług, które mogą go zainteresować.

  Tożsamość

  Kontakt

  Dane techniczne

  Użytkowanie

  Profil

  Marketing i komunikacja

  Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (w celu rozwijania naszych produktów/usług i rozwoju naszej działalności).

  7. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

  7.1 Przetwarzamy dane użytkownika (co może obejmować przekazanie ich stronie trzeciej) wyłącznie wtedy, gdy zidentyfikowaliśmy ważną podstawę prawną do tego. Są one następujące:

  7.1.1 Obowiązek umowny - oznacza przetwarzanie, które jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, na przykład, gdy użytkownik zakupił od nas usługi, wykorzystamy podane przez niego dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych .

  7.1.2 Uzasadniony interes - oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie użytkownikowi najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że rozważamy i równoważymy potencjalny wpływ na użytkownika (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz jego prawa, zanim zaczniemy przetwarzać jego dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie. W przypadkach, w których korzystamy z uzasadnionego interesu, odnotowujemy naszą decyzję o jej podjęciu. Opieramy się na uzasadnionym interesie, gdy przetwarzanie danych, które posiadamy na temat użytkownika, nie wpływa, w naszej opinii, na jego prawa lub wolności i jest proporcjonalne do naszych interesów, np. informowanie użytkownika o naszych najnowszych usługach lub uzyskiwanie jego opinii na temat naszych usług.

  7.1.3 Zgoda - będziemy dążyć do uzyskania zgody użytkownika na przetwarzanie:

  (a) danych użytkownika poza naszymi zobowiązaniami umownymi (zob. powyżej), chyba że zidentyfikowaliśmy Uzasadniony Interes (zob. powyżej); oraz

  (b) wszelkich potencjalnych danych kategorii specjalnej w przyszłości.

  7.1.4 Obowiązek prawny - możemy przetwarzać dane użytkownika, jeśli jest to konieczne do zachowania zgodności z prawem.

  7.1.5 Żywotne interesy - możemy przetwarzać dane użytkownika, gdy jest to konieczne ze względu na żywotne interesy związane z ratowaniem życia.

  8. STRONY TRZECIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

  8.1 Będziemy przechowywać dane użytkownika wewnątrz organizacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane lub dozwolone przez prawo lub gdy korzystamy z usług zewnętrznych dostawców usług (podmiotów przetwarzających dane) w celu świadczenia i wspierania naszych usług na rzecz użytkownika. Zawarliśmy umowy z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane. Oznacza to, że nie mogą oni nic zrobić z danymi osobowymi użytkownika, chyba że otrzymają takie polecenie. Podmioty te nie będą udostępniać danych osobowych użytkownika żadnej organizacji poza nami. Podmioty te będą przechowywać dane w sposób bezpieczny i przez okres wskazany przez nas.

  8.2 Poniżej znajduje się lista określająca kategorie odbiorców danych osobowych.

  ŚWIADCZONE USŁUGI

  Dostawca T - Usługa w chmurze - Wsparcie IT

  Dostawca poczty e-mail

  Usługa bezpiecznego usuwania dokumentów

  Wewnętrzny dostawca systemów HR

  Przechowalnia danych

  Usługa sprzątania (biura)

  Księgowi

  Shopify Inc.

  9. MARKETING

  9.1 Możemy wykorzystywać Dane Identyfikacyjne, Kontaktowe, Techniczne, Użytkowania i Profilowe użytkownika w celu sformułowania opinii na temat tego, czego naszym zdaniem użytkownik może chcieć lub potrzebować lub co może go zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być istotne dla użytkownika (nazywamy to marketingiem).

  9.2 Użytkownik będzie otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, jeśli zażądał od nas informacji lub zakupił od nas usługi i nie zrezygnował z otrzymywania takich wiadomości marketingowych.

  9.3 Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikowi możliwość wyboru w odniesieniu do niektórych zastosowań danych osobowych, a mianowicie w zakresie marketingu i reklamy. W szczególności:

  9.3.1 Zawsze uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika, zanim udostępnimy jego dane osobowe jakiejkolwiek stronie trzeciej w celach marketingowych; oraz

  9.3.2 Użytkownik może poprosić nas lub osoby trzecie o zaprzestanie wysyłania mu wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, korzystając z linków rezygnacji znajdujących się w każdej wiadomości marketingowej wysłanej do użytkownika lub kontaktując się z nami w dowolnym momencie.

  10. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

  10.1 Dane użytkownika są przechowywane przez nas i nasze podmioty przetwarzające w Wielkiej Brytanii lub Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednak kilka naszych zewnętrznych stron trzecich ma siedzibę poza EOG. Za każdym razem, gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika poza EOG, zapewniamy im podobny stopień ochrony poprzez wdrożenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń. Będziemy

  10.1.1 przekazywać dane osobowe użytkownika do krajów, które zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską; lub

  10.1.2 zapewni, że standardowe klauzule umowne (SCC) zostały wdrożone i otrzymaliśmy zapewnienie, że osiągnięto odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (w oparciu o indywidualną ocenę okoliczności przekazania), w tym odpowiednie środki techniczne i operacyjne w celu ochrony danych osobowych.

  10.2 W celu uzyskania dalszych informacji na temat konkretnego mechanizmu stosowanego przez nas przy przekazywaniu danych osobowych poza EOG prosimy o kontakt.

  11. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  11.1 Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych użytkownika w sposób nieuprawniony, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto, ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych osób trzecich, którzy muszą je znać ze względów biznesowych. Będą oni przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

  11.2 Wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

  12. PRZECHOWYWANIE DANYCH

  12.1 Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do naszych relacji z użytkownikiem.

  12.2 Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

  12.3 Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamości, finansowe i transakcyjne) przez 6 lat po tym, jak przestaną być klientami.

  12.4 W niektórych okolicznościach użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego danych (więcej informacji znajduje się poniżej).

  12.5 Możemy anonimizować dane osobowe użytkownika (tak, aby nie można ich było już powiązać z użytkownikiem) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania użytkownika. Patrz punkt 3.2.

  13. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  13.1 Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługują następujące prawa

  13.1.1 Uzyskanie informacji - Musimy udostępnić użytkownikowi niniejszą politykę prywatności (czasami określaną jako informacja o ochronie prywatności) i zachować przejrzystość w odniesieniu do sposobu, w jaki przetwarzamy dane użytkownika.

  13.1.2 Dostęp - użytkownik ma prawo wiedzieć, jakie dane na jego temat przechowujemy i dlaczego. Staramy się być tak otwarci, jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o zapewnianie ludziom dostępu do ich danych osobowych. Użytkownik może dowiedzieć się, czy przechowujemy jakiekolwiek jego dane osobowe, składając formalny wniosek zgodnie z przepisami o ochronie danych. Takie wnioski należy składać, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszej polityce. Jeśli nie posiadamy informacji o użytkowniku, potwierdzimy to na piśmie przy najbliższej okazji. Jeśli posiadamy dane osobowe użytkownika, odpowiemy na piśmie. Nasza odpowiedź będzie:

  (a) potwierdzi, że dane użytkownika są przetwarzane;

  (b) zweryfikuje zgodność z prawem i cel przetwarzania;

  (c) potwierdzenie kategorii przetwarzanych danych osobowych;

  (d) potwierdzenie rodzaju odbiorcy, któremu dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione; oraz

  (e) udostępnić użytkownikowi kopię danych w formacie, który uznamy za odpowiedni lub w uzasadniony sposób wymagany przez użytkownika.

  13.1.3 Sprostowanie - Jesteśmy zobowiązani do sprostowania lub aktualizacji danych użytkownika. Poprawimy lub zaktualizujemy dane użytkownika bezzwłocznie, pod warunkiem, że użytkownik złoży wniosek na piśmie na dane kontaktowe podane w niniejszych zasadach, wyraźnie określając, które dane są nieprawidłowe lub nieaktualne.

  13.1.4 Usunięcie danych - znane również jako prawo do bycia zapomnianym. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia jego danych osobowych w określonych okolicznościach. Wniosek o usunięcie danych osobowych będzie rozpatrywany indywidualnie i powinien zostać złożony na piśmie na dane kontaktowe podane w niniejszej polityce.

  13.1.5 Ograniczenie przetwarzania - Użytkownik ma prawo do "zablokowania" lub zaprzestania przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

  13.1.6 Przenośność - Użytkownik ma prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazał, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i ponownego wykorzystania ich u innego dostawcy.

  13.1.7 Sprzeciw - Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego danych w określonych okolicznościach. Użytkownik ma bezwzględne prawo do zaprzestania wykorzystywania jego danych do celów marketingu bezpośredniego, ale w innych okolicznościach możemy nadal mieć prawo (lub obowiązek) przetwarzania jego danych osobowych, jeśli wykażemy, że mamy ku temu ważny powód.

  13.1.8 Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem - Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

  13.1.9 Wycofanie zgody. W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przy użyciu danych określonych w niniejszych zasadach lub, w stosownych przypadkach, korzystając z linków rezygnacji w wiadomościach elektronicznych. Nie karzemy osób, które chcą wycofać zgodę i działamy w sprawie wycofania zgody tak szybko, jak to możliwe.

  13.2 Należy pamiętać, że może być konieczne przedstawienie dowodu tożsamości w celu udowodnienia, kim jesteś, jeśli chcesz powołać się na którekolwiek ze swoich praw przewidzianych w przepisach o ochronie danych i jak podsumowano powyżej.

  13.3 Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, postaramy się rozpatrzyć jego wniosek w sposób nieformalny, na przykład przekazując mu przez telefon konkretne informacje, których potrzebuje.

  14. APLIKACJE DO PRACY DLA NAS

  W przypadku ubiegania się o pracę dla nas (bezpośrednio lub pośrednio) na dowolnym stanowisku, możemy otrzymać dane o użytkowniku od osób trzecich. Ponadto będziemy przechowywać szczegóły aplikacji użytkownika oraz wszelkie dodatkowe informacje przekazane nam przez użytkownika lub inne osoby w trakcie aplikacji, abyśmy mogli informować użytkownika o przyszłych możliwościach, którymi może być zainteresowany. Jeśli nie chcesz, abyśmy przechowywali Twoje dane z tego powodu, poinformuj nas o tym, kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w niniejszej polityce.