Warunki użytkowania

CEL NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Niniejsze warunki użytkowania (wraz z dokumentami, o których w nich mowa) określają warunki, na jakich użytkownik (jako gość lub zarejestrowany użytkownik) może korzystać z niniejszej witryny internetowej, która jest własnością i jest kontrolowana przez McAdam Lloyd Limited ("nasza witryna"). Korzystanie z naszej witryny obejmuje uzyskiwanie dostępu, przeglądanie lub rejestrację w celu korzystania z naszej witryny.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania z naszej witryny.

Niektóre sekcje niniejszych warunków mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów i firm, sekcje te są oznaczone jako takie, w przeciwnym razie wszystkie warunki mają zastosowanie do każdego, kto odwiedza naszą witrynę.

Korzystając z naszej witryny, użytkownik potwierdza, że akceptuje niniejsze warunki użytkowania i zgadza się ich przestrzegać.

Jeśli użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków użytkowania, nie może korzystać z naszej witryny.

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy McAdam Lloyd Limited ("My", "Nasz" lub "Nas"). Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 5107367. Nasza siedziba znajduje się pod adresem Lawrence Drive, Stover Trading Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Należy pamiętać, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i forma podlegają prawu angielskiemu. Użytkownik i my zgadzamy się, że sądy Anglii i Walii będą miały niewyłączną jurysdykcję. Jednakże, jeśli użytkownik jest rezydentem Irlandii Północnej, może również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, a jeśli jest rezydentem Szkocji, może również wszcząć postępowanie w Szkocji.

OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, naszego oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, która nie może zostać wyłączona lub ograniczona przez prawo angielskie.

W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć, wynikające z lub w związku z:

 • korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej witryny; lub
 • korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej stronie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki typu denial-of-service lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny lub pobieraniem przez niego jakichkolwiek treści znajdujących się na niej lub na jakiejkolwiek witrynie z nią powiązanej.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których łącza znajdują się na naszej stronie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poparcie przez nas tych stron, do których prowadzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Należy pamiętać, że udostępniamy naszą witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z naszej witryny w celach komercyjnych lub biznesowych. Jeśli to zrobisz, nasza odpowiedzialność wobec Ciebie będzie ograniczona tak, jakbyś był użytkownikiem biznesowym i nie ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

INNE OBOWIĄZUJĄCE WARUNKI

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które również mają zastosowanie do korzystania z naszej witryny:

 • nasza Polityka Prywatności, która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje. Zawiera ona również informacje o plikach cookie w naszej witrynie. Korzystając z naszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są dokładne;
 • nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania i standardy treści, zawarte w niniejszych warunkach, które określają, w jaki sposób można i nie można korzystać z naszej witryny, w tym korzystanie z funkcji interaktywnych, nasze obowiązki wobec użytkownika oraz kary za naruszenie zasad; oraz
 • wszelkie inne umowy zawarte z nami przez użytkownika.

ZMIANY NA NASZEJ STRONIE

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą witrynę i zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że dowolna treść na naszej stronie może być nieaktualna w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do jej aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakakolwiek jej zawartość będzie wolna od błędów lub pominięć.

DOSTĘP DO NASZEJ WITRYNY

Nasza witryna jest udostępniana bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna lub będzie działać nieprzerwanie. Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część naszej witryny bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna będzie niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny.

Użytkownik jest również odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego, zapoznały się z niniejszymi warunkami użytkowania i innymi obowiązującymi warunkami oraz aby ich przestrzegały.

KONTO I HASŁO UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musi traktować takie informacje jako poufne. Nie wolno ujawniać ich osobom trzecim.

Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez użytkownika lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny niż on zna jego kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musi niezwłocznie powiadomić nas o tym na adres info@bloccs.com.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej witryny i materiałów na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Zabrania się modyfikowania w jakikolwiek sposób papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek wydrukowanych lub pobranych materiałów, a także wykorzystywania ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio bądź jakichkolwiek grafik w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status i status każdego zidentyfikowanego współpracownika jako autora treści na naszej stronie musi być zawsze uznawany.

Zabronione jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części treści zamieszczonych na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania jakiejkolwiek części naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa, a użytkownik musi, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie wykonane kopie materiałów.

BRAK POLEGANIA NA INFORMACJACH

Treści na naszej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi ona porady, na której należy polegać. Użytkownik musi uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie treści zamieszczonych na naszej stronie.

Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści na naszej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne.

WIRUSY

Nie gwarantujemy, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

Użytkownikowi nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym jest ona przechowywana, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną. Użytkownikowi nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu "odmowa usługi" lub rozproszonego ataku typu "odmowa usługi". Naruszając to postanowienie, użytkownik popełniłby przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny natychmiast wygasa.

ŁĄCZA DO NASZEJ WITRYNY

Zezwalamy na udostępnianie linków do naszej witryny za pośrednictwem mediów społecznościowych, pod warunkiem, że są one zgodne z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania i Standardami treści zawartymi w niniejszych warunkach.

Poza mediami społecznościowymi użytkownik nie może

 • umieszczać linków w sposób sugerujący jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takie nie istnieje;
 • umieszczać linków do naszej witryny w jakiejkolwiek witrynie, która nie jest własnością użytkownika; lub
 • umieszczać naszej witryny w ramce na jakiejkolwiek innej witrynie, ani tworzyć łącza do jakiejkolwiek części naszej witryny innej niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez powiadomienia.

Witryna internetowa, do której prowadzi łącze, musi pod każdym względem być zgodna z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania i Standardami dotyczącymi treści.

W przypadku chęci wykorzystania treści na naszej stronie w sposób inny niż określony powyżej, należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@bloccs.com.

LINKI I ZASOBY STRON TRZECICH W NASZEJ WITRYNIE

Tam, gdzie nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów i nie gwarantujemy, że witryny te będą zgodne z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania lub Standardami treści.

ZASADY DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA

Użytkownik może korzystać z naszej witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik nie może korzystać z naszej witryny

 • w jakikolwiek sposób naruszający obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub przepisy;
 • w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem lub oszukańczy, lub ma jakikolwiek niezgodny z prawem lub oszukańczy cel lub skutek;
 • w celu zaszkodzenia lub próby zaszkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób;
 • wysyłanie, świadome odbieranie, przesyłanie, pobieranie, wykorzystywanie lub ponowne wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów, które nie są zgodne z naszymi standardami dotyczącymi treści;
 • przesyłania lub zlecania przesyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy podobnego nagabywania (spam); lub
 • świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne szkodliwe programy lub podobny kod komputerowy zaprojektowany w celu negatywnego wpływu na działanie dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Użytkownik zgadza się również nie

 • powielać, duplikować, kopiować lub odsprzedawać jakiejkolwiek części naszej witryny z naruszeniem postanowień naszych warunków korzystania z witryny; lub
 • uzyskiwania dostępu bez upoważnienia, ingerowania, uszkadzania lub zakłócania działania jakiejkolwiek:
 • części naszej witryny;
 • sprzętu lub sieci, w której przechowywana jest nasza witryna;
 • oprogramowania używanego do udostępniania naszej witryny; lub
 • sprzętu, sieci lub oprogramowania będącego własnością lub używanego przez jakąkolwiek stronę trzecią.

Usługi interaktywne

Od czasu do czasu możemy świadczyć usługi interaktywne na naszej stronie.

W przypadku świadczenia jakichkolwiek usług interaktywnych, dostarczymy użytkownikowi jasnych informacji na temat rodzaju oferowanej usługi, czy jest ona moderowana i jaka forma moderacji jest stosowana (w tym czy jest to moderacja ludzka czy techniczna).

Dołożymy wszelkich starań, aby ocenić wszelkie możliwe zagrożenia dla użytkowników (w szczególności dla dzieci) ze strony osób trzecich, gdy korzystają oni z jakiejkolwiek usługi interaktywnej świadczonej w naszej witrynie i w każdym przypadku zdecydujemy, czy właściwe jest korzystanie z moderacji odpowiedniej usługi (w tym jakiego rodzaju moderacji użyć) w świetle tych zagrożeń. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania, monitorowania ani moderowania jakichkolwiek usług interaktywnych świadczonych w naszej witrynie i wyraźnie wyłączamy naszą odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z jakiejkolwiek usługi interaktywnej przez użytkownika z naruszeniem naszych standardów treści, niezależnie od tego, czy usługa jest moderowana, czy nie.

Korzystanie z którejkolwiek z naszych usług interaktywnych przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody jej rodzica lub opiekuna. Zalecamy rodzicom, którzy zezwalają swoim dzieciom na korzystanie z usług interaktywnych, aby komunikowali się ze swoimi dziećmi na temat ich bezpieczeństwa w Internecie, ponieważ moderacja nie jest niezawodna. Nieletni korzystający z usług interaktywnych powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń.

W przypadku, gdy moderujemy usługę interaktywną, zwykle zapewniamy użytkownikowi sposób skontaktowania się z moderatorem, jeśli pojawią się obawy lub trudności.

STANDARDY TREŚCI

Niniejsze standardy dotyczące treści mają zastosowanie do wszelkich materiałów zamieszczanych przez użytkownika w naszej witrynie(treści) oraz do wszelkich powiązanych z nią usług interaktywnych.

Użytkownik musi przestrzegać ducha i litery poniższych standardów. Standardy te mają zastosowanie do każdej części dowolnego wkładu, jak również do jego całości.

Treści muszą

 • być dokładne (jeśli przedstawiają fakty)
 • być zgodne z prawdą (w przypadku wyrażania opinii); oraz
 • być zgodne z obowiązującym prawem w Wielkiej Brytanii i w każdym kraju, z którego są publikowane.

Wpisy nie mogą

 • zawierać żadnych materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę;
 • zawierać żadnych materiałów, które są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne lub podburzające;
 • promować materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym
 • promować przemocy;
 • promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
 • naruszać praw autorskich, praw do baz danych lub znaków towarowych innych osób;
 • mogą wprowadzać w błąd jakąkolwiek osobę;
 • być dokonane z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec osoby trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek zachowania poufności;
 • promować jakąkolwiek nielegalną działalność;
 • być groźbą, nadużyciem lub naruszeniem prywatności innej osoby lub powodować irytację, niedogodności lub niepotrzebny niepokój;
 • mogą nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub denerwować jakąkolwiek inną osobę;
 • być wykorzystywane do podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą;
 • sprawiać wrażenia, że pochodzą od nas, jeśli tak nie jest; lub
 • popierać, promować lub pomagać w jakimkolwiek bezprawnym działaniu, takim jak (tylko przykładowo) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.

Zawieszenie i rozwiązanie umowy

Według własnego uznania ustalimy, czy doszło do naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania poprzez korzystanie z naszej witryny. W przypadku naruszenia niniejszych zasad możemy podjąć działania, które uznamy za stosowne.

Nieprzestrzeganie niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie warunków użytkowania, na podstawie których użytkownik może korzystać z naszej witryny, i może skutkować podjęciem przez nas wszystkich lub niektórych z poniższych działań:

 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe odebranie użytkownikowi prawa do korzystania z naszej witryny;
 • natychmiastowe, tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich postów lub materiałów przesłanych przez użytkownika do naszej witryny;
 • wystosowanie ostrzeżenia;
 • postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym między innymi uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia;
 • dalsze działania prawne przeciwko użytkownikowi; i/lub
 • ujawnienie takich informacji organom ścigania, jeśli uznamy to za konieczne.

Wyłączamy odpowiedzialność za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenia niniejszych zasad dopuszczalnego użytkowania. Reakcje opisane w niniejszej polityce nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania mogą również zostać zastąpione postanowieniami lub powiadomieniami opublikowanymi w innych miejscach naszej witryny.

ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania lub dowolną politykę, o której w nich mowa, w dowolnym momencie, zmieniając tę stronę lub tę politykę.

Prosimy o okresowe sprawdzanie tej strony i naszych zasad w celu zapoznania się z wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one wiążące dla użytkownika.