Regulamin konkursu Bloccs®

Regulamin konkursu Bloccs®

Jeśli mieszkasz w USA, zapoznaj się z Warunkami Konkursu USA, które są wyświetlane po Warunkach Konkursu przedstawionych poniżej.

Regulamin konkursu Bloccs®

1 KONKURS

1.1 Niniejszy Regulamin Konkursu ("Regulamin") ma zastosowanie do wszystkich konkursów organizowanych i/lub promowanych przez McAdam Lloyd Limited ("my/nas/nasze"), zarejestrowaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (numer 5107367), której zarejestrowany adres to Lawrence Drive, Stover Trading Estate, Yate, Bristol, BS37 5PG. W razie potrzeby skontaktowania się z nami, nasze dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://bloccs.com/pages/contact-us.

1.2 Szczegółowe informacje dotyczące każdego konkursu ("ZasadyKonkursu") zostaną opublikowane przed lub w dniu rozpoczęcia konkursu ("Data Rozpoczęcia"). Zasady Konkursu zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej https://bloccs.com/ ("Strona Internetowa") wraz z kopią niniejszych Warunków. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami a Zasadami Konkursu, pierwszeństwo mają Zasady Konkursu.

2. JAK WZIĄĆ UDZIAŁ

2.1 Zasady Konkursu będą zawierać następujące szczegóły:

2.1.1 Data Otwarcia;

2.1.2 sposób przystąpienia do konkursu;

2.1.3 data, do której wszystkie zgłoszenia konkursowe muszą zostać przez nas otrzymane ("DataZamknięcia"). Wszystkie zgłoszenia konkursowe otrzymane po Dacie Zamknięcia zostaną automatycznie zdyskwalifikowane; oraz,

2.1.4 sposób wyłonienia zwycięzcy konkursu (np. panel sędziowski, wybór losowy itp.).

2.2 Nie akceptujemy:

2.2.1 odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które zostały utracone, zagubione, uszkodzone lub opóźnione w transporcie, niezależnie od przyczyny, w tym na przykład w wyniku jakiejkolwiek awarii pocztowej, awarii sprzętu, awarii technicznej, awarii systemów, satelity, sieci, serwera, sprzętu komputerowego lub oprogramowania; lub

2.2.2 dowodu nadania lub transmisji jako dowodu otrzymania zgłoszenia do konkursu.

2.3 Zakup nie jest konieczny.

2.4 Przesłanie zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków.

3. KWALIFIKOWALNOŚĆ

3.1 Konkurs jest otwarty wyłącznie dla osób w wieku co najmniej 16 lat (o ile nie określono inaczej w Zasadach Konkursu), z wyjątkiem:

3.1.1 naszych pracowników lub pracowników naszych spółek holdingowych lub zależnych;

3.1.2 osób związanych zawodowo z konkursem lub jego administracją; lub

3.1.3 członków najbliższych rodzin lub gospodarstw domowych wyżej wymienionych osób.

3.2 Biorąc udział w konkursie, użytkownik potwierdza, że jest do tego uprawniony i może ubiegać się o wygraną. Możemy wymagać od użytkownika przedstawienia dowodu, że jest uprawniony do wzięcia udziału w konkursie.

3.3 Nie będziemy akceptować zgłoszeń do konkursu, które są (w stosownych przypadkach):

3.3.1 wygenerowane automatycznie przez komputer;

3.3.2 wypełnione przez osoby trzecie lub masowo;

3.3.3 nieczytelne, zmienione, zrekonstruowane, podrobione lub przerobione;

3.3.4 nieprzyzwoite, zawierające groźby, obsceniczne lub nieodpowiednie;

3.3.5 kserokopie, a nie oryginały;

3.3.6 niekompletne; lub

3.3.7 niezgodne z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania https://bloccs.com/pages/customer-terms-of-use.

3.4 Nie ma limitu liczby zgłoszeń, które można przesłać, chyba że Regulamin Konkursu stanowi inaczej lub zgłoszenia są zgodne z punktem 3.3.

3.5 Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do dyskwalifikacji użytkownika, jeśli jego zachowanie jest sprzeczne z duchem lub intencją konkursu.

3.6 O ile nie określono inaczej, zgłoszenia konkursowe nie podlegają zwrotowi.

4. NAGRODA

4.1 Nagroda zostanie przyznana zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

4.2 Nagrody zależą od dostępności. Nie ma alternatywy pieniężnej dla nagrody.

4.3 Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia lub zmiany nagrody na nagrodę alternatywną o takiej samej lub wyższej wartości.

4.4 Nagroda nie podlega negocjacjom ani przeniesieniu.

4.5 Zasady Konkursu szczegółowo określają sposób odbioru nagród.

5. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY

5.1 Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony w dniu i o godzinie ("Data Ogłoszenia") oraz za pośrednictwem metody komunikacji określonej w Zasadach Konkursu.

5.2 Decyzja podjęta przez nas lub wyznaczonych przez nas sędziów jest ostateczna i nie będzie przedmiotem żadnej korespondencji ani dyskusji.

5.3 Skontaktujemy się ze zwycięzcą osobiście tak szybko, jak to możliwe po Dacie Ogłoszenia, korzystając z numeru telefonu lub adresu e-mail podanego w zgłoszeniu konkursowym.

6. ODBIÓR NAGRODY

6.1 Zwycięzca ma [14] dni od Daty Ogłoszenia na odebranie nagrody. Jeśli użytkownik nie odbierze nagrody w tym terminie, jego zgłoszenie stanie się nieważne.

6.2 Dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się ze zwycięzcą. Jeśli nie będzie można skontaktować się ze zwycięzcą, nie będzie on dostępny lub nie odbierze nagrody w ciągu [14] dni od Daty Ogłoszenia, zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania nagrody kolejnemu kwalifikującemu się uczestnikowi wybranemu spośród prawidłowych zgłoszeń otrzymanych przed Datą Zamknięcia.

6.3 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli uczestnik nie będzie w stanie odebrać nagrody.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez prawo, my, nasi agenci lub dystrybutorzy w żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni ani zobowiązani do zrekompensowania zwycięzcy lub przyjęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia ciała lub śmierć w wyniku odebrania nagrody, chyba że jest to spowodowane naszym zaniedbaniem, zaniedbaniem naszych agentów lub dystrybutorów lub ich pracowników. Nie ma to wpływu na prawa ustawowe użytkownika.

8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1 Wszystkie zgłoszenia konkursowe i wszelkie materiały towarzyszące przesłane do nas staną się naszą własnością po ich otrzymaniu i nie zostaną zwrócone.

8.2 Przesyłając zgłoszenie konkursowe i wszelkie towarzyszące mu materiały, użytkownik zgadza się przenieść na nas wszystkie swoje prawa własności intelektualnej z pełną gwarancją tytułu i zrzeka się wszelkich praw osobistych.

8.3 Użytkownik gwarantuje, że wszystkie części są jego własnym dziełem i w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich, w tym między innymi ich praw własności intelektualnej.

8.4 Użytkownik zgadza się, że możemy, ale nie musimy, udostępnić jego zgłoszenie na naszej stronie internetowej i we wszelkich innych mediach, znanych obecnie lub wynalezionych w przyszłości, a także w związku z jakąkolwiek promocją konkursu. Użytkownik zgadza się udzielić nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji, na cały okres obowiązywania wszelkich praw własności intelektualnej do zgłoszenia konkursowego i wszelkich towarzyszących mu materiałów, na wykorzystywanie, wyświetlanie, publikowanie, przesyłanie, kopiowanie, edytowanie, zmienianie, przechowywanie, ponowne formatowanie i udzielanie sublicencji na zgłoszenie konkursowe i wszelkie towarzyszące mu materiały do takich celów.

9. OCHRONA DANYCH I REKLAMA

9.1 Jeśli użytkownik zostanie zwycięzcą konkursu, wyraża zgodę na wykorzystanie jego imienia i nazwiska, wizerunku oraz miejscowości lub hrabstwa zamieszkania w celu zamieszczenia ogłoszeń o odpowiednim konkursie, w tym wskazania go jako zwycięzcy, a także w innych uzasadnionych i powiązanych celach promocyjnych.

9.2 Użytkownik wyraża ponadto zgodę na udział we wszelkich uzasadnionych działaniach promocyjnych wymaganych przez nas.

9.3 Biorąc udział w konkursie, użytkownik zgadza się, że wszelkie dane osobowe podane przez niego w zgłoszeniu do konkursu mogą być przechowywane i wykorzystywane wyłącznie przez nas lub naszych agentów i dostawców w celu administrowania konkursem, zgodnie z odpowiednimi brytyjskimi przepisami o ochronie danych. Więcej informacji o tym, jak postępujemy z danymi, które nam przekazujesz, można znaleźć w naszej Polityce prywatności https://bloccs.com/pages/privacy-policy.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1 Jeśli istnieje jakikolwiek powód, aby sądzić, że doszło do naruszenia niniejszego Regulaminu, możemy, według własnego uznania, zastrzec sobie prawo do wykluczenia użytkownika z udziału w konkursie.

10.2 Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia, zawieszenia, anulowania lub zmiany konkursu i/lub niniejszego Regulaminu, jeśli okaże się to konieczne. Wszelkie zmiany w konkursie i/lub niniejszych Warunkach wejdą w życie natychmiast od daty ich udostępnienia na Stronie internetowej.

10.3 Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu, a strony poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

Regulamin konkursu Bloccs® US

1. Niniejszy konkurs to "najlepiej opisane lub oznaczone hashtagiem zdjęcie lub film przedstawiające, w jaki sposób wodoodporny pokrowiec na odlewy i opatrunki Bloccs uratował Twoje wakacje lub urlop" ("Konkurs").

2. Zastosowanie. Każda osoba biorąca udział w niniejszym Konkursie ("Uczestnik") przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejsze warunki ("Warunki"). Niniejsze Warunki stanowią jedyną umowę między Uczestnikiem a Bloccs dotyczącą Konkursu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne pisemne lub ustne umowy między Uczestnikiem a Bloccs dotyczące Konkursu.

3. Powiadomienia. Aby wziąć udział w Konkursie lub go wygrać, nie trzeba dokonywać żadnych zakupów. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem Facebook.

4. Sponsor. Sponsorem niniejszego Konkursu jest McAdam Lloyd, Inc. (d/b/a "Bloccs"), z siedzibą pod adresem 70 West Madison Street Suite 5750, Chicago, IL, 60602, USA

Zgłoszenia do konkursu - Udział w konkursie jest łatwy, wystarczy wybrać jedną z trzech poniższych opcji:

5. Zgłoszenie. Przesłanie zdjęcia lub filmu ("Zgłoszenie" lub, w przypadku więcej niż jednego Zgłoszenia, "Zgłoszenia") przedstawiającego osobę noszącą wodoodporny gips i opatrunek oraz podpis lub hashtag przez

SPOSOBY WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać następujące kroki:

1. Zrób przyjazne rodzinie zdjęcie lub nagraj film, na którym masz na sobie produkt Bloccs®.

2. Udostępnij zdjęcie lub film na wybranej platformie mediów społecznościowych.

3. Umieść w poście hashtagi #Bloccs i #BloccsAtHome lub #SavedOurVacation.

4. Oznacz nasze konto Bloccs. W zależności od wybranej platformy należy oznaczyć odpowiednie konto. Uchwyty naszych kont znajdują się poniżej.

5. Po opublikowaniu skopiuj link do swojego posta w mediach społecznościowych.

6. Przejdź do formularza zgłoszeniowego i wklej link do posta w mediach społecznościowych w wyznaczonym polu formularza zgłoszeniowego.

Jeśli nie masz konta w mediach społecznościowych, nie martw się! Nadal możesz wziąć udział w konkursie, wykonując te alternatywne kroki:

  1. Zrób rodzinne zdjęcie lub nagraj film, na którym masz na sobie produkt Bloccs®.
  2. Odwiedź nasz formularz zgłoszeniowy.
  3. Prześlij swoje zdjęcie lub plik wideo za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
  4. Użyj odpowiednich pól w formularzu, aby wprowadzić niezbędne informacje.

Pamiętaj, aby podczas zgłaszania się do konkursu przestrzegać wytycznych i warunków konkursu. Z niecierpliwością czekamy na Twoje doświadczenia z Bloccs®!

Obsługa kont w mediach społecznościowych:

- YouTube - @BLOCCSPROTECTORS

- TikTok - @bloccswaterproofcovers

- Instagram - @bloccswaterproofprotectors

- Facebook - @bloccsprotectors

Uwaga: Formularz zgłoszeniowy do konkursu umożliwia bezpośrednie połączenie z postem w mediach społecznościowych lub przesłanie pliku.

EMAIL - Zgłoszenie i podpis można również przesłać pocztą elektroniczną na adres usa@bloccs.com.

6. Ograniczenia. Zgłoszenie nie może zawierać materiałów, które (a) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, nazwy/wizerunki/podobizny, prawa do reklamy lub prywatności; (b) są zniesławiające (odpowiedzialne lub oszczercze) wobec innej osoby lub podmiotu; (c) dyskryminują klasę chronioną na mocy prawa federalnego lub stanowego; lub (d) są w inny sposób niezgodne z prawem federalnym lub stanowym. Bloccs zastrzega sobie prawo do odmowy przesłania Zgłoszenia na swoją stronę internetową lub Facebook, Instagram, TikTok lub YouTube i/lub usunięcia Zgłoszenia ze swojej strony internetowej i/lub Facebook, Instagram, TikTok lub YouTube w dowolnym momencie według własnego uznania.

7. Kwalifikowalność. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, każda osoba w wieku szesnastu (16) lat lub starsza może wziąć udział w Konkursie bez zgody rodzica/opiekuna. Każda osoba poniżej szesnastego (16) roku życia może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna w formie zatwierdzonej przez Bloccs według własnego uznania. Pracownicy Bloccs nie są uprawnieni do udziału w Konkursie.

8. Daty rozpoczęcia/zakończenia. Każdy Konkurs rozpocznie się o godzinie 12:00 czasu pacyficznego pierwszego (1) dnia każdego miesiąca i zakończy się o godzinie 11:59:59 ostatniego dnia każdego miesiąca. Bloccs zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia Konkursu w dowolnym momencie według własnego uznania.

Nagrody i zwycięzcy nagród -

9. Kryteria. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez personel Bloccs po ocenie jakości Zgłoszenia, kolorów, przedstawienia, w jaki sposób wodoodporna wkładka i opatrunek Bloccs pomogły uratować wakacje. Bloccs zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów w dowolnym momencie według własnego uznania.

10. Zwycięzca. Jeden zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Bloccs, Facebooku, Instagramie, YouTube i TikTok oraz na stronie internetowej w ciągu dwóch (2) tygodni od zakończenia Konkursu w danym miesiącu.

11. Nagrody. Voucher upominkowy Amazon o wartości pięćdziesięciu dolarów ($50.00) lub płatność za pośrednictwem PayPal dla zwycięzcy zdjęcia i/lub voucher upominkowy Amazon o wartości dwustu ($200.00) lub płatność za pośrednictwem PayPal dla zwycięzcy wideo,Nagrody zostaną przyznane w równowartości w lokalnej walucie ("Nagrody"). Nagrody są niezbywalne i żadne alternatywy (takie jak gotówka lub inne) nie zostaną zapewnione zamiast Nagród. Bloccs zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w dowolnym momencie.

12. Dostawa. Nagrody zostaną wysłane przez Bloccs do zwycięzcy Konkursu pocztą elektroniczną zazwyczaj w ciągu dwóch (2) tygodni od zakończenia Konkursu w danym miesiącu.

Prawa własności intelektualnej i ochrona danych

13. Oświadczenia/gwarancje. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że (i) jest jedynym i wyłącznym właścicielem Zgłoszenia i całej jego zawartości lub posiada wyłączne prawa do Zgłoszenia i całej jego zawartości; (ii) Zgłoszenie nie narusza żadnych praw (własności intelektualnej lub innych) osób trzecich; oraz (iii) wszystkie osoby, które pojawiają się w Zgłoszeniu lub które zrobiły zdjęcie lub nagrały wideo, które składają się na Zgłoszenie, wyraziły zgodę na takie przesłanie przed przesłaniem Zgłoszenia.

14. Odszkodowanie. Uczestnik zwolni z odpowiedzialności, będzie bronić i zabezpieczy Bloccs i jej podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiednich członków, udziałowców, dyrektorów, kierowników, urzędników, pracowników i agentów (zwanych łącznie "Stronami zwolnionymi z odpowiedzialności przez Bloccs") przed wszelkimi Stratami (zgodnie z definicją poniżej) poniesionymi przez którąkolwiek ze Stron zwolnionych z odpowiedzialności przez Bloccs, wynikającymi z niedokładności lub naruszenia jakichkolwiek oświadczeń lub gwarancji Uczestnika zawartych w paragrafie 13. Użyty w niniejszych Warunkach termin "Straty" oznacza straty, szkody, zobowiązania, wyroki, nagrody, ugody, koszty i wydatki, w tym między innymi uzasadnione opłaty prawne, koszty sądowe, koszty podróży, uzasadnione honoraria świadków i ekspertów oraz inne uzasadnione wydatki bieżące związane z postępowaniem sądowym i ugodą.

15. Licencja. Uczestnik udziela Bloccs niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, wolnej od tantiem, wieczystej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej licencji na kopiowanie, powielanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, publikowanie i tworzenie dzieł pochodnych Zgłoszenia w całości lub w części, w dowolnej formie medialnej znanej lub stworzonej w przyszłości.

Prawo właściwe i jurysdykcja

16. Wyłączenie gwarancji. NINIEJSZY KONKURS I NAGRODY SĄ DOSTARCZANE PRZEZ BLOCCS "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ. BLOCCS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W stanach, które nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji dorozumianych, niniejszy punkt 16 nie ma zastosowania.

17. Ograniczenie odpowiedzialności. BLOCCS ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, WARUNKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE I UTRACONE ZYSKI. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BLOCCS WYNIKAJĄCA W ZWIĄZKU Z KONKURSEM LUB NAGRODAMI JEST OGRANICZONA DO WARTOŚCI NAGRÓD.

18. Zwolnienie z odpowiedzialności. UCZESTNIK NINIEJSZYM ZWALNIA FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK I YOUTUBE, WRAZ Z ICH CZŁONKAMI, UDZIAŁOWCAMI, DYREKTORAMI, KIEROWNIKAMI, URZĘDNIKAMI, PRACOWNIKAMI I AGENTAMI, Z WSZELKICH STRAT (ZGODNIE Z POWYŻSZĄ DEFINICJĄ) ZWIĄZANYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z TEGO KONKURSU LUB NAGRÓD.

19. Prawo właściwe. Niniejsze Warunki podlegają prawu stanu Delaware, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

Wybór forum. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszych Warunków lub z nimi związanych, Uczestnik i Bloccs zgadzają się na wyłączną osobistą jurysdykcję sądów federalnych i stanowych znajdujących się w Chicago, Illinois. Uczestnik i Bloccs niniejszym zrzekają się wszelkich praw, które mogliby mieć, gdyby nie niniejszy paragraf 20, do złożenia wniosku o oddalenie lub wniosku o przeniesienie jurysdykcji ze względu na brak osobistej jurysdykcji, niewłaściwą jurysdykcję lub forum non-conveniens związane z taką jurysdykcją.